print

Habilitačné a inauguračné konanie

Dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici oznamuje konanie verejnej habilitačnej prednášky PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. v odbore medzinárodné vzťahy, pracovníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa bude konať dňa 14.10.2020 o 10,00 hod. v budove FPVaMV UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.

Téma habilitačnej práce: O zahraničnej politike Charla de Gaulla. 

Téma habilitačnej prednášky:  Európska politika Charla de Gaulla

***********************************************************************************************************

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má právo konať habilitačné a vymenúvacie konanie bez časového obmedzenia v odboroch:

Medzinárodné vzťahy
Politológia

Postup a požiadavky pre uchádzačov o habilitačné konanie (platné od 24.3.2015)

POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA       

Každý uchádzač o habilitačné konanie pred podaním žiadosti predloží prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. na referát pre VVČ a DrŠ vedecko-pedagogickú charakteristiku (VPCH, príloha č. 1 k Smernici č. 1/2013) + prílohy f) až l). 

Externý uchádzač z inej vysokej školy v SR alebo zo zahraničia predkladá okrem VPCH s prílohami na posúdenie aj:

  • 1 originál monografie, ktorú publikoval,
  • zoznam vedených bakalárskych a diplomových prác minimálne za posledné 3 roky (meno študenta, téma práce, odbor štúdia),
  • písomná informácia o preukázaní spolupráce s FPV a MV UMB v oblasti pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti.

Po doručení týchto materiálov prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť postúpi materiály uchádzača na posúdenie Rade garantov, ktorá pozostáva z garanta a spolugarantov odboru, v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie, prodekana pre vedu a výskum a prodekana pre štúdium.

Rada garantov rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá, o čom informuje predsedu vedeckej rady.

Ak uchádzač spĺňa kritériá, môže predložiť žiadosť o začatie habilitačného konania a ostatné dokumenty v zmysle smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 Postup a požiadavky pre uchádzačov o vymenúvacie konanie (platné od 24.3.2015)

POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA       

Každý uchádzač o vymenúvacie konanie pred podaním žiadosti predloží prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. na referát pre VVČ a DrŠ vedecko-pedagogickú charakteristiku (príloha č. 1 k Smernici č. 1/2013) + prílohy g) až m) v zmysle čl. 6 bod 3 Smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (úplné znenie smernice UMB č. 1/2013 sa nachádza v samostatnom súbore nižšie).

Materiály predložené v zmysle požiadaviek stanovených smernicou UMB č. 1/2013 posúdi Rada garantov, ktorá pozostáva z garanta a spolugarantov odboru, v ktorom sa uchádza o vymenúvacie konanie, ktorá rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá.

Rada garantov rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá, o čom informuje predsedu vedeckej rady. Ak uchádzač spĺňa kritériá, môže predložiť žiadosť o začatie vymenúvacieho konania a ostatné dokumenty v zmysle Smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

=