Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Centrum krízového riadenia

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (CEKR) je súčasťou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Centrum bolo zriadené na Katedre bezpečnostných štúdií.

Centrum krízového riadenia je výstupom projektu "Centrum excelentnosti - vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch" spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj.

Centrum krízového riadenia zabezpečuje činnosti slúžiace na podporu a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti, krízového manažmentu a riadenia procesov riešenia krízových situácií.

Hlavným cieľom Centra krízového riadenia je zintenzívnenie a koordinácia výskumu v oblasti medzinárodného krízového manažmentu v systéme medzinárodných vzťahov s možnosťou participácie iných vedných odborov v zmysle požiadaviek na aplikáciu interdisciplinárnych prístupov. Parciálne ciele centra sú:

  • prispievať k rozširovaniu teoretických poznatkov, k rozvoju vedy a výskumu v oblasti medzinárodných vzťahov a národnej a medzinárodnej bezpečnosti prostredníctvom simulačných modelov a na tomto základe prispievať k riešeniu bezpečnostných problémov vnútroštátneho i medzinárodného charakteru;
  • zvyšovať efektivitu rozhodovacích procesov v procese riadenia riešenia krízových situácií a prostredníctvom simulačných modelov podporovať schopnosti vedeckých pracovníkov i študentov reagovať na krízové scenáre;
  • hľadať optimálne modely a procesy riešenia krízových situácií v spoločenských a prírodných procesoch.

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici umožní všetkým vedecko-výskumným pracovníkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj pracovníkom partnerských spolupracujúcich univerzít, vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk a inštitúcií využívať pri ich tvorivej činnosti podporu analytických, monitorovacích a prognostických činností centra.

Centrum krízového riadenia sa popri svojich vedecko-výskumných činnostiach môže zároveň stať súčasťou systému krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií a javov ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si pracovníci civilnej ochrany a krízového riadenia môžu vyskúšať nasimulovať rôzne typy krízových situácií a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi centra monitorovať a súčasne vyhodnocovať a analyzovať najvhodnejšie procesné postupy pri eliminácii rizikových javov. V rámci aplikácií je možné realizovať ako virtuálnu simuláciu, tak aj živú simuláciu, kde sa modelová krízová situácia priamo premieta do reálneho výkonu a akcie zložiek v teréne a na základe vstupných dát sa daná situácia rieši a v priestoroch centra sa monitoruje a analyzuje priebeh riadenia riešenia krízovej situácia a vyhodnocujú sa procesné postupy.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela