print

Veda, výskum a rozvoj

Vedecko-výskumná činnosť patrila a vždy bude patriť ku kľúčovým oblastiam fungovania každej vysokej školy. Stratégia rozvoja vedy a výskumu na fakulte vychádza jednak z úloh stratégie rozvoja vedy a výskumu na UMB a súčasne z potrieb ďalšieho skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na FPV a MV v záujme jej zviditeľňovania  konkurencii fakúlt podobného zamerania. Cieľom je ďalej prehlbovať jej jedinečnosť, ktorá je zrejmá od čias vzniku fakulty. Výsledky, ktoré sme za existencie vysokej školy dosiahli, poukazujú na schopnosť presadenia sa FPV a MV ako integrálnej súčasti medzinárodnej vedecko-výskumnej bázy v odboroch politických vied a medzinárodných vzťahov.

Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov je determinovaná diachrónne vývojom jednotlivých katedier s dôrazom na kvantifikáciu pracovníkov a štruktúru študijných programov, synchrónne je predurčovaná dynamikou kvalifikačného rastu vo väzbe na pedagogicko-vedecké priority fakulty. V zmysle kľúčovej priority, ktorou je dosiahnutie medzinárodnej dimenzie a medzinárodne uznávanej kvality vedecko-výskumnej činnosti spolupracujeme s renomovanými vysokoškolskými pracoviskami v zahraničí. Do ďalšieho obdobia si vedenie fakulty kladie za cieľ presadenie sa FPV a MV ako integrálnej súčasti medzinárodnej vedecko-výskumnej bázy v jej dvoch profilových odboroch - medzinárodné vzťahy a politológia.

=