print

Výsledky komplexnej akreditácie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prešla v roku 2014 procesom komplexnej akreditácie v rámci ktorej bola posúdená a zhodnotená vzdelávacia, výskumná, vývojová a ďalšie tvorivá činnosť vysokej školy.

Fakulte sa po 20 rokoch jej existencie, ktoré si pripomenula v roku 2015, podarilo úspešne akreditovať všetky doterajšie študijné programy. Zároveň sa nám podarilo akreditovať nový študijný program Bezpečnostné štúdiá v rámci odboru Medzinárodné vzťahy v magisterskom stupni štúdia. Ide o nový a jedinečný študijný program, ktorá sa doteraz na Slovensku v tejto podobe ešte nerealizoval. 

V súčasnosti Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ponúka nasledovné novo akreditované študijné programy:

 • v rámci bakalárskeho stupňa štúdia študijný program:
  • medzinárodné vzťahy v dennej a externej forme štúdia
  • politológia v dennej a externej forme štúdia
 • v rámci magisterského stupňa štúdia študijný program:
  • medzinárodné vzťahy v dennej a externej forme štúdia
  • európske štúdiá v dennej a externej forme štúdia
  • bezpečnostné štúdiá v dennej a externej forme štúdia
  • politológia v dennej a externej forme štúdia
 • v rámci doktorandského stupňa štúdia študijný program:
  • medzinárodné vzťahy v dennej a externej forme štúdia
  • politológia v dennej a externej forme štúdia

V oblasti výskumu "Právo a medzinárodné vzťahy" sme najlepší...

Príloha k uzneseniu č. 91.8.3 - AK, SRK - tabuľka najlepšie hodnotených pracovísk vysokých škôl za jednotlivé oblasti výskumu

=