print

Uplatnenie absolventa

AbsolventiUplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím na rovinu vedy. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:

  • v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
  • v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;
  • v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
  • politických stranách a záujmových združeniach;
  • v oblasti masmediálnej komunikácie;
  • v privátnej sfére.

AbsolventiS cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentských odborných prác.

  Naši absolventi:

Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov každoročne úspešne absolvuje v magisterskom stupni štúdia takmer 100 absolventov v odbore Medzinárodné vzťahy a 40 absolventov v odbore Politológia. Mnohým z nich sa podarilo presadiť vo sfére diplomacie, medzinárodných vzťahov, v štátnej službe, ale i vo vrcholovom športe a športovej diplomacii. Fakulta je hrdá na svojich absolventov a ich uplatnenie na pozíciách, kde reprezentujú nielen seba a svoju fakultu, ale aj celú Slovenskú republiku. Našim cieľom je udržiavať úzke kontakty so sieťou našich absolventov a prispieť k tomu, aby pozitívny vzťah medzi nimi a svojou alma mater zostal zachovaný a prinášal obojstranný úžitok.

                                  

Danka Barteková                   Jaroslav Naď                  Martin Klus                            Roman Hlobeň

 

                         

      Róbert Vass                 Peter Bátor                       Mário Nicolini                      Róbert Ondrejcsák

 

...viac...

 

Odborné referencie:

www.arra.sk

Dvadsať fakúlt, ktorých absolventi majú najväčšiu šancu sa uplatniť

Rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl

Za päť rokov najviac klesol záujem o absolventov Stavebnej fakulty STU

Maturanti, váhate, na akú výšku sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať

Hodnotenie fakúlt

=