print

Školné za externé štúdium a za štúdium v inom ako štátnom jazyku v akademickom roku 2020/2021

  • FPVaMV UMB v Banskej Bystrici ponúka externé štúdium v slovenskom jazyku na akademický rok 2020/2021 v týchto akreditovaných študijných programoch:

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Poplatok za školné

politológia     

E

Bc.

4

950,- €

medzinárodné vzťahy

E

Bc.

4

950,- €

politológia

E

Mgr.

3

1250,- €

medzinárodné vzťahy

E

Mgr.

3

1250,- €

bezpečnostné štúdiá

E

Mgr.

3

1250,- €

politológia

E

PhD.

4

1500,- €

medzinárodné vzťahy

E

PhD.

4

1500,- €

 

  • Výška školného za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku na FPVMV:

1. stupeň 2000,- €

2. stupeň 2500,- €

3. stupeň 3000,- €

 

=