print

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov vysokoškolského štúdia, ktoré poskytuje FPVaMV UMB a absolventi obdobných študijných programov na Slovensku a v zahraničí, ktorí získali akademický titul „magister“, v skratke „Mgr.“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

            FPVaMV UMB uskutočňuje rigorózne skúšky v študijnom odbore politické vedy v študijných programoch:

‒      politológia,

‒      medzinárodné vzťahy,

‒      bezpečnostné štúdie.

 

Absolventom rigoróznej skúšky sa udeľuje titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“). Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa uskutočňujú podľa Zásad rigorózneho konania na FPVaMV UMB, schválených na príslušný akademický rok.