print

Poplatky spojené so štúdiom

  • Poplatky za prijímacie konanie pre všetky stupne štúdia: 60,- € (57,- € v prípade podania elektronickej prihlášky)
  • Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
  • Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/ IBAN:                  SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:                          SPSRSKBA
Variabilný symbol:              4031  (Bc. štúdium)
  4032  (Mgr. štúdium)
                                            4033  (PhD. štúdium)
Špecifický symbol:               študenti SR - rodné číslo, zahraniční študenti – dátum narodenia vo formáte DDMMRR
Konštantný symbol:              0308
Správa pre prijímateľa:       meno a priezvisko uchádzača
  • Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích  krajín:
Názov účtu:                         Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:       Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava
Číslo účtu/ IBAN:                  SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:                          SUBASKBXXXX
Variabilný symbol:              4031  (Bc. štúdium)
  4032  (Mgr. štúdium)
                                            4033  (PhD. štúdium)
Špecifický symbol:               študenti SR - rodné číslo, zahraniční študenti – dátum narodenia vo formáte DDMMRR
Konštantný symbol:              0308
Správa pre prijímateľa:       meno a priezvisko uchádzača
=