print

Politológia

Prečo študovať tento študijný program?

Absolvent sa stane samostatným tvorivým a riadiacim pracovníkom špecialistom na jednotlivé politiky schopným vzdelávať odbornú a laickú verejnosť.

Profil absolventa:

Prostredníctvom štúdia moderných politologických teórií a výskumných metód, komparatívnej politológie, mechanizmov demokratickej transformácie, politickej komunikácie a politického marketingu, sociálnej politiky, radikalizmu a extrémizmu, hospodárskej politiky, manažmentu ľudských zdrojov, bezpečnostnej politiky, regionalistiky, teórie konfliktov, analýzy a rozhodovania v politike, voličského správania, politickej kultúry a politickej etiky, cudzieho jazyka má absolvent magisterského stupňa štúdia prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, rozumie teóriám a metódam výskumu a vie ich aplikovať v praxi. Vie analyzovať politické javy objektívne a neosobne s uplatnením interdisciplinárneho prístupu, získava a aplikuje nové informácie a tvorivo ich uplatňuje, identifikuje a kriticky reflektuje problémy a navrhuje ich riešenia, je schopný formulovať eticky a odborne podložené argumenty a protiargumenty, formuluje vlastný názor na rôzne oblasti straníckej a verejnej politiky. Má predpoklady pred odbornou a laickou verejnosťou odtabuizovávať  politické témy, samostatne a tvorivo rozhodovať v dynamickom prostredí, je schopný vykonávať manažérske pozície na rôznych úrovniach verejnej správy.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia, v oblasti praktických schopností a zručností, dokáže vykonávať samostatnú analyticko-koncepčnú prácu v oblasti tvorby štátnych, resp. verejných politík, používať svetové jazyky v odbornej komunikácii. Je schopný kvalifikovane pracovať v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti, a samostatne sa vzdelávať v rámci ďalšieho štúdia. Je schopný uplatniť sa aj v medzinárodných inštitúciách a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR, v diplomatických službách, ako aj vo verejnej správe, vo verejnej politike, v masmédiách, v občianskych združeniach, v politických stranách a v ostatných inštitúciách. Magister politológie je pripravený viesť odborné tímy v procese realizácie jednotlivých politík na rôznych riadiacich úrovniach v rámci orgánov štátnej správy a samosprávy, generovať rozvojové projekty, viesť projektové tímy, lektorovať odbornú problematiku.

=