print

Bezpečnostné štúdiá

Nový štud. programNový študijný program je možné študovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia po ukončení, ktorého absolvent získa titul Mgr.

O štúdium programu Bezpečnostné štúdia sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia.  Prihlášky je možné podávať do do 30. 3. 2019 alebo do 15. 6. 2019. Otvára sa v dennej aj externej forme.

Ponúka ho Katedra bezpečnostných štúdií, ktorá bola založená na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku  2007. Na základe pedagogických a výskumných zámerov katedry ide o unikátne pracovisko v rámci SR, pretože bezpečnostná problematika sa na katedre vyučuje a skúma v širšom kontexte ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj ako možná samostatná bezpečnostná veda s výrazným multidisciplinárnym charakterom.

Základom obsahu študijného programu Bezpečnostné štúdia je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách a koncepciách. Hlavný dôraz bude kladený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk, skúmania a štúdia nových teórií a prístupov k bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Zároveň je ambíciou katedry využiť spoluprácu s kolegami z praxe, najmä z Ministerstva obrany, NBÚ, Kancelárie prezidenta SR, Ozbrojených síl SR, ale i kapacity Centra krízového riadenia (CEKR) a simulačného centra zriadeného na fakulte na získanie praktických zručností v oblasti riadenia a modelovania bezpečnostných hrozieb. Profil absolventa bezpečnostných štúdií preto predpokladá jeho schopnosť využívať teoretické poznatky ale aj praktické zručnosti v rámci slovenských aj zahraničných akademických inštitúcií a v organizáciách zaoberajúcich sa bezpečnosťou na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni.

Predmetový obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z oblasti nevojenských aspektov a sektorového chápania bezpečnosti. Profilácia študijného odboru bude postavená na základoch bezpečnostných teórií, strategického myslenia mocností, geopolitike, teórii konfliktov, európskej a regionálnej bezpečnosti a bezpečnostnej politike SR. Obohatením bude osvojenie si poznatkov z krízového manažmentu jednak v teórii ale aj praxi s využitím simulačných technológií. Možnú profiláciu študenta je oprieť sa aj o poznatky zo špecifík vojenskej diplomacie, spravodajských služieb a sektorovej bezpečnosti (societálna, ekonomická, energetická, enviromentálna, informačná...) V ponuke štúdia nebude chýbať ani medzinárodné práco, politický radikalizmus, migračná politika...)

Tento študijný program reflektuje dlhodobé ciele fakulty pripraviť absolventov pre ich budúce úspešné uplatnenie v praxi aj v oblasti bezpečnostných štúdií, ktoré tvoria čoraz významnejšiu dimenziu medzinárodných vzťahov.

=