print

Magisterské štúdium

Uchádzači o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV UMB v akreditovanom študijnom programe musia mať ukončené bakalárske štúdium.

  • Prihlášku na štúdium v elektronickej forme musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2020.
  • Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania odošlú elektronickú prihlášku najneskôr do 30. 6. 2020.

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium, overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia a dodatku k diplomu) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku, pričom ako jej prílohu uložia sken diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium, overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia a dodatku k diplomu) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia odošlú elektronickú prihlášku. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium, preložené a úradne overené doklady potvrdzujúce ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s ich uznaním príslušnou vysokou školou, ktorá uskutočňuje rovnaký, prípadne príbuzný študijný program) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade uchádzači nebudú na štúdium prijatí.

V prípade, ak uchádzač o štúdium neabsolvoval maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasuje sa na magisterské štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predloží overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 57,- €

Školné za externé magisterské štúdium je 1.250,-- € ročne.