Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Politológia

Prečo študovať tento študijný program?

Absolvent sa stane vedeckým analytikom politiky a jednotlivých politík, riadiacim pracovníkom v kolektívnych rozhodovacích procesoch, resp. vyučujúcim politologických disciplín.

Profil absolventa:

Prostredníctvom ďalšieho zdokonaľovania sa v oblasti metodológie spoločenských vied, teórii a praxi verejnej moci, racionality v politickom rozhodovaní, aktuálnych otázok teórie a praxe medzinárodných vzťahov, medzinárodných organizácií, multikulturalizmu, politickej geografie a cudzieho jazyka absolvent doktorandského štúdia systematicky využíva vedecké výskumné metódy, ovláda najnovšie teoretické prístupy v odbore a zároveň má prehľad o výkone praktickej politiky. Samostatne definuje vedecký problém, samostatne a na základe vedeckých metód ho dokáže analyzovať a interpretovať a logicky prezentovať. Absolvent dokáže tvorivo aplikovať a nachádzať nové inovatívne výskumné postupy a spôsoby riešenia vedeckých a praktických problémov, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať, realizovať a posudzovať domáce a zahraničné vedecké projekty. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, publikuje svoje výsledky výskumu v odborných časopisoch a monografiách. Je schopný aktívnej komunikácie s kolegami z príbuzných vedeckých disciplín, má predpoklady pre interdisciplinárnu kolektívnu vedeckú prácu a jej riadenie. Je pripravený uskutočňovať expertíznu a posudzovateľskú činnosť a vysokoškolskú pedagogickú prácu.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia je pripravený realizovať vedeckú analýzu jednotlivých politík, získavať a spracovávať adekvátne informácie, uskutočňovať expertízne vstupy, pôsobiť vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej sfére, vo výskumných ústavoch, špecializovaných katedrách a fakultách domácich a zahraničných vysokých škôl, evaluovať domácu a zahraničnú politiku. Je schopný samostatne formulovať a navrhovať koncepcie a mechanizmy riešenia závažných problémov politického života ako podklady pre politické rozhodovanie na všetkých úrovniach rozhodovacieho politického procesu, je spôsobilý riadiť tímy vykonávajúce expertízne činnosti, podieľajúce sa na príprave rozhodnutí, samotnom rozhodovaní a aplikácii rozhodnutí do praxe na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela