print

Doktorandské štúdium

Uchádzači o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV UMB v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musia mať ukončené magisterské štúdium. Elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné odoslať najneskôr do 30. 6. 2020. Súčasťou prihlášky na denné a externé doktorandské štúdium je aj predloženie písomného projektu dizertačnej práce, ktorý je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 30.6. 2020 na adresu: andrea.luptakova@umb.sk.

Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku v tom istom akademickom roku, v ktorom aj končia magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Súčasťou podmienok prijatia uchádzačov je doloženie podpísanej prihlášky na štúdium a overených kópií magisterského diplomu a dodatku k diplomu. Tieto dokumenty uchádzači doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň a formu štúdia, v opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí ukončili magisterské štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na štúdium, v rámci elektronickej prihlášky na štúdium ako jej prílohu uložia sken diplomu o ukončení magisterského štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Súčasťou podmienok prijatia uchádzačov je doloženie podpísanej prihlášky na štúdium a overených kópií magisterského diplomu a dodatku k diplomu. Tieto dokumenty uchádzači doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň a formu štúdia, v opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o doktorandské štúdium zo zahraničia odošlú elektronickú prihlášku. Súčasťou podmienok prijatia uchádzačov je doloženie podpísanej prihlášky na štúdium a preložených a overených dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni magisterského štúdia spolu s ich uznaním príslušnou vysokou školou, ktorá uskutočňuje rovnaký, prípadne príbuzný študijný program. Tieto dokumenty uchádzači doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň a formu štúdia, v opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

  •  Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce. Tému dizertačnej práce si uchádzač o štúdium vyberá z tém schválených na príslušný akademický rok, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

Uchádzač predkladá na prijímaciu skúšku projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 strán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky je aj preverenie jazykových kompetencií týkajúcich sa vybranej témy dizertačnej práce. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.

Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:

  • titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa a príslušný rok,
  • zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód, ktoré budú využívané pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

Pre projekt dizertačnej práce predkladaný v inom ako štátnom jazyku platí rovnaká štruktúra.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium:

  • Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV UMB.
  • Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 57,- €

Termín konania prijímacieho pohovoru bude uchádzačom oznámený formou pozvánky na prijímacie pohovory.

Školné za externé doktorandské štúdium je 1.500,-- € ročne.