print

Medzinárodné vzťahy

Staň sa odborníkom na medzinárodné vzťahy. Naučíš sa chápať štruktúru a mechanizmus fungovania medzinárodných vzťahov a tvorbu medzinárodnej politiky ako aj európskeho integračného procesu. Ako absolvent študijného odboru Medzinárodné vzťahy budú Tvoje vedomosti širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax s prihliadnutím na rovinu vedy.

Pri Tvojom štúdiu, ale aj po absolvovaní Ti značne pomôže aktívna spolupráca fakulty s kolegami z praxe, najmä z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorého pracovníci sa priamo podieľajú na vyučovaní špecializovaných predmetov. Odbornú prax môžeš absolvovať v rámci ústredných orgánov štátnej správy, Zastúpenia Európskej komisie v SR, Európskeho parlamentu, špecializovaných agentúr OSN, na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a iných.

Uplatnenie nájdeš v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. V podstate každá verejná inštitúcia v SR má odbor zameraný na medzinárodnú spoluprácu, čo je presne pozícia pre absolventa medzinárodných vzťahov. Zaujímavým budeš aj pre štátnu správu, najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy. Svoje získané vedomosti môžeš uplatniť aj v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií, politických stranách a záujmových združeniach a v neposlednom rade v privátnej sfére. Znalosť dvoch cudzích jazykov spolu s vedomosťami o fungovaní viacerých aspektov verejného života ti zabezpečí uplatnenie aj na netradičných pozíciách v rámci privátnej sféry.

=