print

Bakalárske štúdium

Uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) musia mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

  • Prihlášku na štúdium v elektronickej forme musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2020.
  • Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania pre všetky študijné programy odošlú prihlášku v elektronickej forme najneskôr do 30. 6. 2020.

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v tom istom školskom roku, v ktorom si zároveň podávajú prihlášku na vysokoškolské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium a overenú kópiu maturitného vysvedčenia) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v školských rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na vysokoškolské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia sken maturitného vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa školy. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium a overenú kópiu maturitného vysvedčenia) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Uchádzači o bakalárske štúdium zo zahraničia odošlú elektronickú prihlášku. Podmienky prijatia uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium, preložené a úradne overené doklady potvrdzujúce ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni maturitnej skúšky, spolu s overením ich zhody) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

V prípade, ak uchádzač o štúdium neabsolvoval maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasuje sa na bakalárske štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň konania zápisu na štúdium predloží overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

 

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky: 57,- €

Školné za externé bakalárske štúdium je 950,-- € ročne.