print

Ponuka štúdia pre akademický rok 2020/2021

Fakulta v AR 2020/2021 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021.  

  Počty uchádzačov na prijatie      
  v AR 2020/2021 - FPVaMV UMB     
1. a 2. stupeň štúdia     
Fakulta Študijný program Forma štúdia Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Miesto štúdia Plán prijatia
FPVaMV politológia D Bc. 3 Banská Bystrica 20
FPVaMV medzinárodné vzťahy D Bc. 3 Banská Bystrica 100
FPVaMV politológia v anglickom jazyku D Bc. 3 Banská Bystrica 5
FPVaMV  medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku D Bc. 3 Banská Bystrica 5
Spolu 1. stupeň denné  130
FPVaMV politológia E Bc. 4 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy E Bc. 4 Banská Bystrica 10
Spolu 1. stupeň externé  20
FPVaMV politológia D Mgr. 2 Banská Bystrica 20
FPVaMV politológia v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy D Mgr. 2 Banská Bystrica 80
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 5
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku (spoločný študijný program) D Mgr. 2. Krakov 5
Brno
Pécs
Banská Bystrica
FPVaMV bezpečnostné štúdiá D Mgr. 2 Banská Bystrica 20
FPVaMV bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku D Mgr. 2 Banská Bystrica 10
Spolu 2. stupeň denné   150
FPVaMV politológia E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
FPVaMV medzinárodné vzťahy E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
FPVaMV bezpečnostné štúdiá E Mgr. 3 Banská Bystrica 10
Spolu 2. stupeň externé   30
SPOLU  330
             
             
3. stupeň štúdia          
Fakulta Študijný program Forma štúdia Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Miesto štúdia  
FPVaMV politológia D PhD. 3 Banská Bystrica  
FPVaMV politológia E PhD. 4 Banská Bystrica  
FPVaMV medzinárodné vzťahy D PhD. 3 Banská Bystrica  
FPVaMV medzinárodné vzťahy E PhD. 4 Banská Bystrica  

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

  • Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
  • Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Na každý študijný program, na každý stupeň štúdia a formu štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu počtu prijatých uchádzačov rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované v inom ako v štátnom jazyku, sa realizuje administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe odoslanej elektronickej prihlášky, dokladov potvrdzujúcich ukončenie požadovaného predchádzajúceho stupňa štúdia a dokladu potvrdzujúceho jazykovú kompetenciu uchádzača o štúdium. Podmienky prijatia na štúdium uchádzači splnia, ak všetky dokumenty (podpísanú prihlášku na štúdium, preložené a úradne overené doklady potvrdzujúce ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia spolu s uznaním ich zhody) doložia najneskôr v deň konania zápisu na príslušný stupeň štúdia a formu štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium prijatí.

Na všetky študijné programy realizované v inom ako štátnom jazyku sa v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici vzťahuje povinnosť úhrady školného.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa § 33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky.