Naši absolventi

Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s fakultou pretrhnúť. Práve naopak, fakulta si kladie za cieľ vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakultu.