print

Koordinátori fakulty

Fakultný koordinátor kreditového štúdia:

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Katedroví koordinátori kreditového štúdia:

PaedDr. Mária Rošteková, PhD. - Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. - Katedra politológie

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. - Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. - Katedra bezpečnostných štúdií

Koordinátor frankofónneho magisterského štúdia

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Koordinátor magisterského štúdia v anglickom jazyku

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

(kontaktná osoba pre magisterské štúdium v anglickom jazyku - Mgr. Lucia Husenicová, PhD.)

Koordinátor na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu - "Priama sociálna podpora študentov".

PhDr. Mária Badinská, PhD.

Koordinátor pre mobility v programoch Erasmus+

Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Koordinátori pre študentské pôžičky, motivačné a sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študenta

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu - "Priama sociálna podpora študentov".

Bc. Anna Kyseľová

Bc. Anna Čunderlíková

Eva Žalmanová

=