print

Motivačné štipendium

Podmienky pridelenia motivačného štipendia na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici

V súlade s Dodatkom č. 2 k štipendijnému poriadku UMB v Banskej Bystrici zo dňa 10. 10. 2011 a s účinnosťou od akademického roka 2014/2015 sa motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v štúdiu sa priznáva desiatim percentám študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2013/2014.

I. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva:

  • študentom, ktorí majú splnené všetky povinnosti z predmetov zapísaných v zápisnom liste v príslušnom akademickom roku podľa dosiahnutého váženého študijného priemeru.

Podmienky pridelenia štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja a umeleckej alebo športovej činnosti

II. Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý neštuduje študijný program tretieho stupňa, za

  • vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti,
  • úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti vysokej školy, vysokej školy alebo Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vo vedomostných súťažiach a šírenie ich dobrého mena doma a v zahraničí.
  • mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
=