print

Evidencia študentov so špecifickými potrebami

Upozorňujeme študentov, ktorí sa z dôvodu svojich špecifických potrieb budú uchádzať o akékoľvek zvýhodnenie pri štúdiu, nech požiadajú o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na predpísanom formulári. Vyplnený formulár a potvrdenie, ktoré sú v prílohe odovzdajte Dr. Marii Badinskej, PhD., Oddelenie medzinárodnej komunikácie, koordinátorke na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.

=