Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

V dňoch 22. a 23. augusta 2018 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác v odboroch medzinárodné vzťahy a politológia podľa harmonogramu v prílohách (nižšie).

 

 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby predkladá doktorand v stanovených termínoch (k 31. októbru a 31. máju). Podmienkou podania žiadosti pre študentov študijných programov akreditovaných do 31.12.2012 je získanie najmenej 180 kreditov vrátane kreditov za dizertačnú prácu pri trojročnom dennom a päťročnom externom štúdiu. Pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013 je potrebné získať toľko kreditov, aby ich súčet s obhajobou dizertačnej práce bol 180 kreditov pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu. K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand predkladá:

  • stručný aktuálny životopis
  • dizertačnú prácu v štyroch výtlačkoch
  • 2 x licenčnú zmluvu, 1 x analytický list
  • 15 ks autoreferátu
  • 1 CD s dizertačnou prácou v pdf súbore (s popisom na CD - meno, priezvisko doktoranda, typ, názov a rok odovzdania práce)
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi (výstup z Univerzitnej knižnice UMB)
  • stanovisko školiteľa dizertačnej práce (s návrhmi školiteľa na oponentov a ich pracoviskami)
  • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom programe doktorandského štúdia

Autoreferát dizertačnej práce

Doktorand vypracuje a predloží autoreferát dizertačnej práce, ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. Súčasťou je aj prehľad publikačnej činnosti doktoranda a ohlasov na publikované práce. Autoreferát má formát A5, odporúčaný rozsah je 20-30 normostrán, jeho štruktúra je daná štruktúrou dizertačnej práce. Predkladá sa v slovenskom jazyku so súhrnom v jednom cudzom jazyku. Viac informácií k autoreferátu je k dispozícii v prílohe (nižšie).

Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou (§ 54 ods. 14  a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je verejná a koná sa pred komisiou pre obhajobu. Úspešnou obhajobou sa doktorandské štúdium končí. Viac informácií poskytujú články 17 a 18 Smernice č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na UMB.

 HARMONOGRAM DÔLEŽITÝCH TERMÍNOV

 Vypísanie tém dizertačných prác

15. apríl

Odovzdanie prihlášok na prijímacie skúšky

15. jún

Prijímacie skúšky

júl

Zápis na doktorandské štúdium

1. september

Vypracovanie individuálneho študijného plánu

31. október

Ročná kontrola plnenia individuálneho študijného plánu

31. august

Termín podania prihlášok na čiastkové skúšky

podľa dohody so skúšajúcim

Termín podania prihlášok na dizertačnú skúšku

31. október

31. marec

31. máj

Žiadosť o povolenie obhajoby

31. október

31. marec

31. máj


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela