print

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška pre študentov študijných programov akreditovaných do 31.12.2012

Doktorand v dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku vždy k 31. októbru alebo k 31. máju po splnení podmienok stanovených v študijnom programe. Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov v dennej forme trojročného štúdia a najneskôr do 36 mesiacov v externej forme päťročného štúdia odo dňa zápisu na štúdium. Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je splnenie povinností stanovených individuálnym študijným plánom doktoranda.

Doktorand spolu prihláškou na dizertačnú skúšku predkladá aj písomný projekt dizertačnej práce v dvoch exemplároch a písomné stanovisko školiteľa k projektu s návrhom na oponenta projektu.

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Písomnú časť dizertačnej skúšky tvorí vypracovanie projektu dizertačnej práce. Písomný projekt vypracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Jeho rozsah je minimálne 2 AH (autorské hárky – cca 40 strán) bez zoznamu literatúry a príloh. Písomnou časťou dizertačnej skúšky musí doktorand preukázať schopnosť pracovať s odbornou literatúrou, mať osvojenú metodológiu výskumu a výskumných metód a uviesť čiastkové výsledky riešenia dizertačnej práce. Súčasťou písomnej práce je aj podrobný projekt riešenia témy dizertačnej práce. Rámcová štruktúra písomnej práce je nasledovná:

 • titulný list
 • úvod do problematiky
 • súčasný stav riešenia problematiky a teoretický rozbor sledovaného problému
 • projekt výskumu, metodológia práce
 • čiastkové výsledky riešenia dizertačnej práce
 • zoznam bibliografických odkazov
 • prílohy

            Formálna úprava písomného projektu na dizertačnú skúšku musí byť v súlade s platnou Smernicou č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ústna časť dizertačnej skúšky v odbore medzinárodné vzťahy pozostáva z: a) obhajoby písomného projektu dizertačnej práce; b) ústnej dizertačnej skúšky, obsahom ktorej je:

 • zodpovedanie otázok z okruhu tém z predmetov dizertačnej štátnej skúšky nasledovne: Medzinárodné vzťahy, Medzinárodné a európske právo a výberu dvoch ďalších predmetov z nasledovných skupín predmetov:
  • Dejiny diplomacie / Dejiny politických teórií
  • Medzinárodné organizácie a integračné procesy / Politická geografia
 • zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku k písomnej práci
 • rozprava o písomnej práci, zhodnotenie navrhnutých cieľov a hypotéz dizertačnej práce

Ústna časť dizertačnej skúšky v odbore politológia pozostáva z: a) obhajoby písomného projektu dizertačnej práce; b) ústnej dizertačnej skúšky, obsahom ktorej je:

 • zodpovedanie otázok z okruhu tém z predmetov dizertačnej štátnej skúšky nasledovne: Dejiny politických teórií, Porovnávacia politológia a výberu dvoch ďalších predmetov z nasledovných skupín predmetov:
  • Politická sociológia / Moderné politologické teórie a systémy
  • Medzinárodné vzťahy / Teória politických strán a straníckych systémov
 • zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku k písomnej práci
 • rozprava o písomnej práci, zhodnotenie navrhnutých cieľov a hypotéz dizertačnej práce

 

Dizertačná skúška pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013

Doktorand v dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku vždy k 31. októbru alebo k 31. máju po splnení podmienok stanovených v študijnom programe. Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov v dennej forme trojročného štúdia a najneskôr do 24 mesiacov v externej forme štvorročného štúdia odo dňa zápisu na štúdium. Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je splnenie povinností stanovených individuálnym študijným plánom doktoranda.

Doktorand spolu prihláškou na dizertačnú skúšku predkladá aj písomnú prácu (projekt) v dvoch exemplároch a písomné stanovisko školiteľa k práci (projektu) s návrhom na oponenta práce (projektu).

Obsahom dizertačnej skúšky je:

 • rozprava k písomnej práci, ktorá sa predkladá na dizertačnú skúšku. Písomná práca obsahuje ciele dizertačnej práce, teoretické a metodologické východiská, predstavenie súčasného stavu riešenia spracúvanej témy, zvolenú metodiku, výskumné zameranie a štádium rozpracovanosti dizertačnej práce;
 • zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku o písomnej práci;
 • preukázanie teoretických vedomostí doktoranda so zameraním na oblasti výskumu súvisiaceho s vedeckou profiláciou doktoranda.

Písomnú prácu (projekt) vypracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Jeho rozsah je minimálne 2 AH (autorské hárky – cca 40 strán) bez zoznamu literatúry a príloh. Formálna úprava písomného projektu na dizertačnú skúšku musí byť v súlade s platnou Smernicou č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

HARMONOGRAM DÔLEŽITÝCH TERMÍNOV

 Vypísanie tém dizertačných prác

15. apríl

Odovzdanie prihlášok na prijímacie skúšky

15. jún

Prijímacie skúšky

júl

Zápis na doktorandské štúdium

1. september

Vypracovanie individuálneho študijného plánu

31. október

Ročná kontrola plnenia individuálneho študijného plánu

31. august

Termín podania prihlášok na čiastkové skúšky

podľa dohody so skúšajúcim

Termín podania prihlášok na dizertačnú skúšku

31. október

31. marec

31. máj

Žiadosť o povolenie obhajoby

31. október

31. marec

31. máj