print

Doktorandské štúdium

Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má akreditované doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

  • Politológia
  • Medzinárodné vzťahy

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá tri roky a v externej forme štyri rokov. Ukončuje sa po vykonaní dizertačnej skúšky obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.
Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje vedecko-akademickú hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v príslušnom študijnom programe.