Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Štúdium

Vedenie fakulty má na zreteli fakt, že sa nachádza v konkurenčnom prostredí a nemala by orientácie inštitúcie zaostávať za ostatnými vysokými školami. K hlavným prioritám fakulty patrí zdokonaľovanie študijných programov a ich aplikácia na praxe.

Internacionalizácia štúdia je jednou zo základných strategických cieľov fakulty na najbližšie obdobie. Spoluprácou s najlepšími zahraničnými univerzitami môžeme v praxi reagovať na najnovšie výzvy a trendy vysokoškolského vzdelávania a poskytnúť našim študentom tú najlepšiu možnosť získať kvalitné vzdelanie, čo vytvára elementárny predpoklad na ich úspešné uplatnenie, hlavne na medzinárodnej úrovni.

Požiadavky trhu ako aj potreby praxe z oblasti národných a európskych inštitúcií, ako aj verejnej správy a samosprávy, iniciovali potrebu vytvorenia nových študijných programov. Fakulta má v súčasnosti akreditovanú dennú a externú formu štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

  • v rámci bakalárskeho stupňa štúdia ide o študijný program medzinárodné vzťahy a politológia
  • v rámci magisterského stupňa štúdia ide o študijný program medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a politológia
  • v rámci doktorandského stupňa štúdia ide o študijný program medzinárodné vzťahy a teória politiky

Fakulta ponúka študijný program Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku a realizuje spoločné študijné programy vo francúzskom jazyku s Univerzitou Versailles Saint-Quentin a s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši. Absolventi získavajú francúzsky magisterský diplom.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela