print

Systém kvality FPVaMV UMB

Jednou zo strategických orientácií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „FPVaMV UMB") je dosahovanie kvality služieb, ktoré poskytuje verejná vysoká škola. Systém kvality FPVaMV UMB vznikol pod odborným vedením Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality. Primárne sa orientuje na systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2026 a štandardov kvality uplatňovaných v univerzitnom vzdelávaní a v procese akreditácie študijných programov. Jej poslaním je vytvárať, zavádzať, udržiavať a priebežne zdokonaľovať systém zabezpečenia kvality na FPVaMV UMB. Pričom jej implementácia na fakultnej úrovni vznikla s cieľom zabezpečiť kompatibilitu systému riadenia UMB, všetkých jej organizačných jednotiek a vnútorných procesov s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2016 a štandardov kvality uplatňovaných v univerzitnom vzdelávaní a v procese akreditácie študijných programov. Hlavným poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality vo všetkých procesoch FPVaMV UMB, vytvorenie vhodných podmienok pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov FPVaMV UMB, neustále zlepšovanie spokojnosti študentov s poskytovanými službami a dosiahnutie uznania FPVaMV UMB v očiach verejnosti. Všetky nevyhnutné dokumenty k systému kvality na FPVaMV UMB nájdete na tejto stránke alebo na stránke samotnej UMB v sekcii Systém kvality UMB.