print

Študentská rada

Študentská rada Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je dobrovoľným záujmovým združením študentov, ktoré prerokováva a rieši základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach študentského života, zastupuje študentov pri rokovaniach s vedením fakulty, reprezentuje študentov na relevantných fórach doma i v zahraničí a nadväzuje kontakty s podobnými študentskými organizáciami Univerzity Mateja Bela, ale aj iných slovenských a zahraničných vysokých škôl. Pravidelne, každý druhý týždeň sa na zasadnutiach našej Študentskej rady stretávajú zástupcovia študijných skupín z každého ročníka, aby prerokovávali podnety študentov, organizačne pripravili rôzne zaujímavé akcie, podporili projekty iných študentských spolkov a informovali o novinkách týkajúcich sa štúdia, voľnočasových aktivitách a študentskom živote na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. V súčasnej dobe má Študentská rada 30 členov a na tejto stránke môžte sledovať aktuality, stále nové informácie a projekty, ktorými sa zaoberá.

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/srfpvmv/

e-mail: studentska.rada.fpvmv@gmail.com