Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

O fakulte

Fakulta

Inovačná idea je vždy podmienkou úspešnosti uvedenia do života určitej novosti. Nebolo tomu inak ani pri založení samostatnej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Pod podmienkou, že vláda poskytne potrebné finančné prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu budovy, sa mohla FPVaMV stať súčasťou Univerzity Mateja Bela. Dnes sa to už môže javiť ako realizácia „utópie“, ale v septembri 1995 nastúpili do prednáškových miestností noví učitelia, študenti a do provizórnych priestorov i noví administratívni zamestnanci.

aulaV priebehu roka sa zrekonštruovala staršia budova, ktorá sa dnes pokladá z hľadiska vybavenosti za nadštandardnú nielen z hľadiska Slovenska, ale i z hľadiska strednej Európy. Ako sa to mohlo podariť? Bola to vízia, odvaha, systémový strategický prístup Slovenskej vlády, vysokoškolských učiteľov – zakladateľov, predstaviteľov univerzity, mesta a regiónu Banskej Bystrice, ktorí zabezpečovali prevádzku a perspektívu novej fakulty. Táto stratégia priniesla vysoký efekt v neuveriteľne krátkom čase. Bola to snaha o uplatnenie teórie vyrovnania skóre s krajinami, ktoré vytvárali takéto školy desiatky, možno i stovky rokov.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej politiky a štátnej správy. Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.

BudovaČo sa očakáva od našich absolventov, ako budúcich pracovníkov na medzinárodnej úrovni? Musia byť všestranne vzdelaní a rozhľadení. Okrem profilových predmetov je neodmysliteľným predpokladom aj znalosť cudzích jazykov, ako aj základov psychológie a sociológie. Mali by mať všeobecný prehľad o kultúre, dejinách, umení a športe. Ich profilu osobnosti patrí aj perfektné ovládanie zásad protokolu a etikety v rovine teórie aj praxe.

Slovensko po roku 1989 prijatím demokratického politického systému a vstupom na medzinárodnú scénu, ako samostatný subjekt medzinárodných vzťahov a na základe potrieb založiť a etablovať na Slovensku doposiaľ netradičné študijné odbory – politológiu, medzinárodné vzťahy a diplomaciu, potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, ako i pre medzinárodnú spoluprácu a prácu v zahraničnej službe.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela