print

Nadácia ATÉNION 2000

Kto sme?

Nadácia Aténion 2000 od roku 1997 podporuje vedeckú a pedagogickú činnosť pedagógov a študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, pomáhame im aj z hľadiska potrieb materiálneho, technického a informačného rozvoja a prepájania fakulty s praxou.

Venujte nám svoje 2%

Cieľom nadácie je podporovať a podnecovať  vedeckú a pedagogickú činnosť akademickej obce Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Podporovať všestranne vedeckú a pedagogickú činnosť pedagógov a poslucháčov fakulty aj z hľadiska potrieb materiálneho, technického a informačného rozvoja a prepájania fakulty s praxou. Nadácia ATÉNION 2000 je oprávnená prijímať účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré podporujú a podnecujú vedeckú a inú tvorivú aktivitu pedagógov a poslucháčov fakulty, členov akademickej obce Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Nadácia všestranne podporuje rozvoj medzinárodných vzťahov fakulty a medzinárodné študentské aktivity.

Finančné príspevky môžete poslať na účet:

VÚB a.s., Banská Bystrica
IBAN: SK54 0200 0000 0011 9364 9256
Variabilný symbol: 0968
Špecifický symbol: 2000

Kontakt na nadáciu:

Nadácia ATÉNION
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Tel.: 048/446 1311
Fax:  048/446 1200
e-mail: branislav.kovacik@umb.sk

Vy alebo Vaši priatelia  máte možnosť podporiť činnosť nadácie sumou do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Radi uvítame aj Váš dar pre nadáciu.

Údaje, ktoré potrebujete o prijímateľovi na daňové zúčtovanie a darovanie:

Obchodné meno alebo názov: „NADÁCIA ATÉNION 2000“
Sídlo: „Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica“
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): „31906737“
IBAN: SK54 0200 0000 0011 9364 9256

Nadácia ATÉNION 2000 je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. j. 203/Na-96/461 IČO: 31906737.

SPRÁVNA RADA Nadácie ATÉNION 2000

Predseda
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., MBA

Členovia
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
doc. Ing. Ján Králik, CSc.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

Správca nadácie: Mgr. Klaudia FRANKOVÁ
Revízor nadácie: Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Tlačívá na stiahnutie: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Viac informácii na:   www.fpvmv.umb.sk

                              http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/nadacia-atenion-2000.html

                              http://rozhodni.sk/institution/atenion-2000/

Prílohy ku stránke:
=