print

Pridelené finančné prostriedky na program Erasmus+ na akademický rok 2020/2021

Podoba mobilitného programu EÚ: ERASMUS+ má viacero pravidiel. Na jednej strane viac prostriedkov z EÚ, vyššie granty do niektorých krajín, na druhej strane prísne pravidlá. Preto Vás prosíme o trpezlivosť pri praktickej realizácii programu ako príprava zmlúv a zaslanie financií.

Akokoľvek sa to nám ani Vám nemusí pozdávať, platí, že granty Európskej únie integrovaného mobilitného programu ERASMUS+ sú len príspevkom na úspešnú realizáciu ambícií účastníka mobility, či už študenta alebo stážistu a nepokrývajú celé náklady mobility.

Na základe prerozdelenia finančných prostriedkov z Národnej kancelárie a následne Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na jednotlivé fakulty sme v súlade s pravidlami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici stanovili nasledovné rozdelenie:

Erasmus+ študijný pobyt: všetci vybraní študenti, na základe predvýberu, ktorí neodriekli svoju účasť, budú môcť vycestovať na mobilitu s maximálne 4,5 mesačným grantom (v prípade kratšej doby – adekvátne menej, v prípade dlhšej doby štúdia, bude príspevok len do výšky 4,5 mesačného grantu, zvyšok v rámci nulového grantu, mobilita kratšia ako 90 dní nebude uznaná).

Erasmus+ stáže: všetci vybraní študenti, na základe predvýberu, ktorí neodriekli svoju účasť, môžu vycestovať na stáž. Všetky požadované dni z požiadavky z predvýberu budú prefinancované (minimum je 60 dní).

=