print

Erasmus+

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Program je určený pre: 

  • študentov – štúdium a stáže v zahraničí
  • absolventov štúdia
  • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí
  • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí. 

TRI KONTAKTNÉ MIESTA PROGRAMU ERASMUS+:

1. Referát pre medzinárodné vzťahy FPVaMV – Fakultný koordinátor pre program Erasmus+ - Jaroslav Ušiak, PhD. - erasmus.fpvmv@umb.sk, Referentka pre program Erasmus+ - Jana Miková - erasmus.fpvmv@umb.sk
2. Národná agentúra Programu Erasmus+ http://www.erasmusplus.sk/
3. Európska komisia http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/