print

Medzinárodné vzťahy

V oblasti medzinárodných vzťahov sa fakulta stala uznávanou a rešpektovanou inštitúciou na európskej i svetovej úrovni. Odborná profilácia, ako aj jazyková spôsobilosť študentov a učiteľov, ju predurčujú na ďalšiu dynamizáciu medzinárodných kontaktov, ktoré jeden najvýznamnejších krokov na zintenzívnenie internacionalizácie vzdelávania.

Medzinárodná spoluprácaSúčasťou medzinárodnej dimenzie prebiehajúcej reformy vysokoškolského vzdelávania u nás je aj snaha o dosiahnutie kvality vzdelávania, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou poskytovanou vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami najmä v krajinách Európskej únie. Z toho dôvodu európske vzdelávacie programy svojím obsahovým zameraním kladú dôraz na posilnenie európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní. uvedeného zámeru predpokladá pochopenie zásadného obratu vo filozofii vysokoškolského vzdelávania, vyžaduje si sprehľadnenie programov výučby, ich obsahu, výskumných aktivít, manažmentu a financovania vysokých škôl (potreba ponuky spoločných študijných programov) a pod. Táto odpoveď umožňuje vzájomné porovnávanie vnútroštátne i smerom k zahraničiu, vedie k rastu konkurencie a reálne odkrýva skutočnú kvalitu. Zároveň umožňuje objektívnejšie porovnanie s inými vysokoškolskými pracoviskami u nás a v zahraničí. Výsledkom by mala byť motivácia pre rast kvality vzdelania a vzdelávania, vedy a výskumu i manažmentov vysokých škôl.

=