RSS RSS print

Aktivity realizované v rámci aktivity I.1 Politológia

V dňoch 6. – 8. novembra 2017 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Mostaru (BiH), kde sa uskutočnili stretnutia zástupcov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a predstaviteľov vedenia Filozofickej fakulty Univerzity v Mostare (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru), ako aj katedry politológie menovanej fakulty. Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici na týchto stretnutiach zastupoval dekan fakulty (a koordinátor aktivity) doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. a odborní zamestnanci aktivity projektu prof. PhDr. Ján Koper, PhD. (vedúci katedry politológie) a Mgr. Lenka Štefániková, PhD. Filozofickú fakultu Univerzity v Mostare na rokovaniach reprezentoval dekan fakulty prof. dr. sc. Ivica Musić, prodekan pre vedu prof. dr. sc. Mate Buntić, prodekan pre štúdium doc. dr. sc. Marko Odak, prodekanka pre medzinárodnú a medziuniverzitnú spoluprácu izv. prof. dr. Ružica Zeljko-Zubac, člen katedry politológie doc. dr. sc. Dražen Barbarić a vedúca katedry politológie doc. dr. sc. Gordana Iličić. Stretnutia boli orientované predovšetkým na rokovania súvisiace s predstavením konceptu realizácie pripravovaného spoločného študijného programu, vrátane riešenia praktických otázok naplnenia cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov. Zúčastnení sa dohodli na ďalšej spolupráci a osobných stretnutiach, výsledkom ktorých bude príprava a podpis Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu.

***

V dňoch 15. – 16. mája 2018 navštívili Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici zástupcovia zo spolupracujúcej fakulty v Mostare – prodekan pre vedu prof. dr. sc. Mate Buntić, vedúca katedry politológie doc. dr. sc. Gordana Iličić, člen katedry politológie doc. dr. sc. Dražen Barbarić a v. asist. Domagoj Galić. V záujme naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a dosiahnutia stanovených cieľov sa jednotlivé stretnutia orientovali na prezentáciu nových a inovatívnych metód, ktoré sú využívané v rámci vzdelávacích činností realizovaných v podmienkach Univerzity v Mostare, a na stanovenie postupov realizácie spoločného študijného programu, na uskutočňovaní ktorého sa budú podieľať obidve fakulty. Zúčastnení v rámci rokovaní spresnili niektoré špecifiká realizácie spoločného študijného programu, ktoré budú súčasťou Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu, ktorej podpis je plánovaný na september 2018.

***

Dohoda vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu politológia, ktorá predstavuje základ akreditácie a realizácie spoločného študijného programu, bola podpísaná 10. septembra 2018 v Mostare. Dohodu podpísali na spoločnom stretnutí rektori partnerských vysokých škôl – doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (UMB) a prof. dr. sc. Zoran Tomić (SUM).

***

Odborní zamestnanci, zapojení do projektu v rámci aktivity I.1, realizovali 10. – 12. septembra 2018 zahraničnú pracovnú cestu do Mostaru, v rámci ktorej sa venovali viacerým aktivitám súvisiacich s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi projektu. Počas pracovnej cesty bola za účasti rektorov partnerských vysokých škôl podpísaná Dohoda vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu politológia (pozri vyššie), uskutočnili sa pracovné stretnutia zástupcov partnerských fakúlt, zamerané na riešenie otázok týkajúcich sa praktickej realizácie spoločného študijného programu, a zrealizovali sa odborné prednášky ako súčasť inovácie vybraných predmetov magisterského stupňa štúdia študijného programu, ktorý predstavuje základ spoločného študijného programu, ktorý sa rozhodli spolupracujúce fakulty vytvoriť.

***

Na septembrovú pracovnú cestu obsahovo nadväzovala návšteva štyroch odborných pracovníkov z partnerskej fakulty, ktorá sa uskutočnila 16. – 17. októbra 2018 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici. Vzhľadom na predchádzajúce stretnutia a plánované projektové aktivity bolo zloženie pracovného tímu obdobné ako v minulosti. Jednotlivé odborné aktivity v rámci tejto návštevy realizovali prof. dr. sc. Maté Buntić, doc. dr. sc. Marko Odak, doc. dr. sc. Gordana Iličić a doc. dr. sc. Dražen Barbarić. Najprv išlo o pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami FPVaMV UMB zapojenými do aktivity I.1, orientované hlavne na zhodnotenie doterajšej spolupráce a precizovanie plánu budúcoročných aktivít. Neskôr sa pracovníci venovali inovácii predmetov vyučovaných v druhom stupni štúdia študijného programu politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici formou odborných prednášok uskutočnených v rámci predmetov, ktoré boli v tomto roku inovované na základe know-how odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity v Mostare.

***

V apríli 2019 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta odborných pracovníkov Aktivity I.1 Politológia, počas ktorej navštívili Filozofickú fakultu Univerzity v Mostare. Počas 3 dní (9. – 11. 4. 2019) absolvovali pracovné stretnutia so zástupcami partnerskej inštitúcie zamerané na vyhodnotenie aktivít súvisiacich s vytvorením spoločného študijného programu a prípravu plánu aktivít/úloh na ďalšie obdobie. Okrem toho sa venovali, rovnako ako počas predchádzajúcich stretnutí, otázke inovácie odborných predmetov ponúkaných v rámci študijných programov a prezentácii nových inovatívnych metód vzdelávania, s čím súviseli i odborné prednášky realizované počas návštevy. Významným benefitom bola i účasť na medzinárodnej konferencii The Economy – Key Factor for the Development of Society, ktorú organizovalo Fórum jadranských a iónskych obchodných komôr, miest a univerzít v spolupráci s Univerzitou v Mostare ako sprievodné podujatie veľtrhu, na ktorom sa prezentovala i samotná univerzita a jej študijné programy.

=