Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

 

Názov aktivity:                                           I.1 Politológia

Koordinátorka aktivity:                               Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

Odborní zamestnanci aktivity:                     prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

                                                                 doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

                                                                 Ing. Peter Smeriga, PhD.

 

Aktivita I.1 Politológia je zameraná na zvýšenie kvality vysokoškolského štúdia prostredníctvom inovácie študijného programu politológia v druhom stupni štúdia. Podstatou tejto inovácie je transformácia magisterského študijného programu politológia, ktorý má Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov právo realizovať v anglickom jazyku, na spoločný študijný program (tzv. double degree program), ktorý bude realizovaný v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Mostare (Bosna a Hercegovina).

                                                            

Gestorským pracoviskom zodpovedným za naplnenie cieľov projektu a realizáciu double degree programu je katedra politológie.

Základom úspešného naplnenia stanoveného cieľa projektu v tejto aktivite je existencia akreditovaných študijných programov politológia (v druhom stupni štúdia) na obidvoch partnerských vysokých školách. Veľmi dobrým východiskovým predpokladom realizácie double degree programu je, okrem iného, príbuzná obsahová štruktúra odporúčaného študijného plánu jednotlivých študijných programov realizovaných na spolupracujúcich pracoviskách. Navyše, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB vydala v roku 2015 v rámci projektu Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (OP Vzdelávanie) sériu učebníc v anglickom jazyku určených pre potreby transformácie magisterského študijného programu politológia, vďaka čomu bola vytvorená základňa študijných prameňov využiteľná pri realizácii double degree programov.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela