RSS RSS print

Formálna úprava záverečných prác

Podľa fakultného spresnenia Smernice č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa záverečné práce odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe v pevnej čiernej väzbe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme v PDF formáte s možnosťou prevodu na čistý text, na CD nosiči označenom menom autora, názvom práce a rokom, v ktorom bola práca odovzdaná.

=