RSS RSS print

Záverečné práce

Podľa Študijného poriadku Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov:

„Študent bakalárskeho alebo magisterského stupna štúdia je povinný zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca marca predposledného akademického roka v rámci daného stupna štúdia a odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka.“ (čl. 26)

„Študent má právo prostredníctvom písomnej žiadosti do konca februára predposledného akademického roka daného stupna štúdia požiadať vedúceho príslušnej odbornej katedry o vypísanie vlastnej témy záverečnej práce na základe predbežného súhlasu potenciálneho vedúceho záverečnej práce.“ (čl. 26)