RSS RSS print

Rigorózne konanie

Na rigorózne štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa môžu prihlásiť absolventi študijných odborov vysokoškolského štúdia, ktoré poskytuje FPVaMV UMB v  Banskej Bystrici a absolventi  príbuzných odborov štúdia, v ktorých sa udeľuje akademický titul „magister“ (viď Sprievodca štúdiom pre príslušný akademický rok).