RSS RSS print

Informačné listy za LETNÝ SEMESTER

Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov II. Mgr.

Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov II.

Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov IV.

Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov VI.

Dejiny politického myslenia na Slovensku

Diplomový seminár

Hospodárska politika II.

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

Moderné politologické teórie a metódy

Metódy riadenia vo verejnej správe

Metodológia sociálnych vied

Novodobá politická filozofia

Politická kultúra a politická etika

Porovnávacia politológia II.

Odborná prax

Politický radikalizmus a extrémizmus

Politické systémy stredoeurópskeho priestoru

Politický systém SR

Ruský politický systém

Seminár bakalárskych prác

Súčasné dejiny politických teórií

Sociológia politiky

Teória politických strán a straníckych systémov

Voličské správanie

Verejná politika

Základy manažmentu

Záujmové skupiny v teórii politiky

=