RSS RSS print

Katedra politológie

KP FPVaMV UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 1312
e-mail: fpvmvumb@umb.sk

Katedra politológie tvorí z hľadiska svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej profilácie kľúčovú a nezastupiteľnú súčasť Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Katedra vznikla ako priamy dôsledok reflektovania politických zmien v slovenskej spoločnosti a z toho prameniacich požiadaviek na kvalifikované vzdelanie v oblasti politických vied.

Cieľom Katedry politológie je poskytnutie komplexných informácií o politike ako predmete skúmania politológie. Katedra zabezpečuje výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, v dennej a externej forme. V rámci jednotlivých stupňov štúdia študent nadobúda vedomosti o zákonitostiach a mechanizmoch fungovania politiky a politického systému, o politickej činnosti jednotlivca, skupín či spoločenstiev. Učí sa vymedziť predmet politológie a jej základné metódy, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied, osvojuje si základný kategoriálny aparát, orientuje sa v nosných v tematických oblastiach: dejiny politického myslenia, politický systém, moc, demokracia, teória politických strán, politický proces, verejná správa. Zároveň získava základné znalosti z príbuzných študijných odborov, napr. zo sociológie, filozofie, moderných slovenských a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Učí sa nadobudnuté poznatky podrobovať kritickej analýze a sledovať aktuálne trendy vo vývoji politickej vedy.

Procesu výučby a vzdelávania katedra prispôsobuje profiláciu svojich predmetov, ktorá sa viaže na hlavné smery výskumnej činnosti katedry: moderné teórie demokracie v 21. storočí, štruktúry a procesy fungovania jednotlivých politických systémov vo vybraných geopolitických regiónoch sveta, mechanizmy demokratickej tranzície, aktuálne paradigmy komparatívnej politológie – redefinícia demokracie v modernej politickej vede, fenomén politického extrémizmu v Európe, verejná politika v Slovenskej republike, modely štátnej správy a samosprávy – faktory racionálnosti a efektívnosti. Katedra odborne zabezpečuje širokú škálu povinných predmetov (napr. teória politiky, dejiny politických teórií, politický systém SR, teória politických strán a straníckych systémov, súčasná politická filozofia, politická sociológia, metódy politologického výskumu, sociológia volebného správania, porovnávacia politológia, teórie a metódy v politickej vede, verejná politika, verejná správa) ako i povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré vytvárajú možnosti pre doplnenie profilu absolventa na základe jeho voľby.
Členovia katedry sú odborníci, ktorí pôsobia ako významné odborné osobnosti v inštitúciách štátnej správy a samosprávy SR a podieľajú sa na riešení domácich i medzinárodných výskumných projektov.

Vo vedeckom výskume katedra rozvíja kontakty s kľúčovými pracoviskami v SR, ale aj s viacerými zahraničnými partnermi z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Ruska, Fínska, Nórska či Kanady. Intenzívne pracovné kontakty má katedra s vedecko-výskumnými a pedagogickými inštitúciami krajín V 4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko). Spolupráca sa uskutočňuje predovšetkým v rámci projektov EÚ či programu Erasmus.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
Doc.PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.
Funkcia: Zástupkýňa vedúceho katedry
Zaradenie: Docentka
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, rod. Mikulčíková PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Simona Kováčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Erika Srncová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa