RSS RSS print

Témy rigoróznych prác

Uchádzač o rigorózne konanie si vyberá tému rigoróznej práce zo zoznamu tém zverejnených na webovom sídle fakulty a uvedie ju v prihláške. Uchádzač si môže navrhnúť tému aj individuálne, avšak návrh musí následne schváliť komisia pre rigorózne skúšky. Pri schvaľovaní tém prihliada komisia aj na školiteľskú kapacitu.

Návrh tém rigoróznych prác v odbore MV

Aplikácia kritérií štátnosti na Liberland

Účasť Európskej únie na činnosti iných medzinárodných organizácií

Aktuálne trendy vývoja konceptu mäkkej moci

Historicko-gnozeologické korene vzniku európskej identity

Význam historických medzníkov pri politickom formovaní V4

Vyšehradská skupina ako príklad regionálnej bezpečnostnej kooperácie

Ukrajinská kríza ako bezpečnostná výzva pre štáty strednej Európy

Stratégia Európa 2020 a jej význam v kontexte posilňovania konkurencieschopnosti Európskej únie

Prístupy členských štátov Európskej únie k posilňovaniu inovačnej výkonnosti

Zahraničná politika Kuby v Latinskej  Amerike v rokoch 1962 – 2016

Poľsko – nemecké politické a ekonomické vzťahy v rokoch 1990 – 2016

Otázka homosexuality v zahraničnej službe štátu

Medzinárodné orgány

Výsady a imunity medzinárodných organizácií

 

=