RSS RSS print

Prihláška na rigorózne konanie

Prihlášky na rigorózne konanie sa podávajú tajomníkovi komisie pre rigorózne skúšky príslušného študijného odboru počas celého akademického roka s výnimkou mesiacov júl a august. Dekan fakulty do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky rozhodne, či uchádzač spĺňa požadované náležitosti. Uchádzačovi bude rozhodnutie písomne oznámené.

Prílohy ku stránke:
=