RSS RSS print

Odborná prax na MZVaEZ SR

Odborná prax na MZVaEZ SR - Informácie pre študentov

Študenti FPVaMV UMB môžu absolvovať odbornú prax na MZVaEZ SR na základe dohody o vzájomnej spolupráci medzi FPVaMV UMB a MZVaEZ SR, a to v súlade s podmienkami tejto dohody a podmienkami, stanovenými FPVaMV UMB jej internými predpismi. 

Záujemcovia o stáž na MZVaEZ SR z radov študentov FPVaMV UMB môžu podať prihlášku do výberového konania, ktorého termín býva zverejnený spravidla koncom letného semestra. Prihlášky sa odovzdávajú na sekretariáte Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie do stanoveného termínu. K vyplnenej a podpísanej prihláške je potrebné pripojiť nasledujúce povinné prílohy:

- osobný dotazník s vlastnoručným podpisom (tlačivo je na web-stránke fakulty)

- štruktúrovaný životopis s vlastnoručným podpisom

- súhlas so spracúvaním osobných údajov (tlačivo je dostupné na stránke fakulty)

- motivačný list s dôrazom na odborné zdôvodnenie záujmu študenta o vykonanie odbornej praxe na MZVaEZ SR a s uvedením preferovaného termínu výkonu odbornej praxe a preferovaného odboru MZVaEZ SR, v rámci ktorého by chcel záujemca odbornú prax absolvovať  

Všetky včas odovzdané prihlášky budú zaradené do výberového konania, ktoré prebieha v súlade platnými predpismi FPVaMV UMB. Výsledky výberového konania budú zverejnené v oznámenom termíne na web-stránke FPVaMV UMB a/alebo na nástenke Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB. Študenti, ktorí budú vo výberovom konaní úspešní, budú nominovaní FPVaMV UMB na absolvovanie odbornej praxe na MZVaEZ SR.

Termíny odovzdania prihlášok do výberového konania, ako aj kritériá a podmienky výberu záujemcov sú každoročne zverejňované formou oznamov. 

Bližšie informácie: PhDr. Erik Pajtinka, PhD., fakultný koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR 

=