RSS RSS print

Odborná prax


POKYNY PRE ŠTUDENTOV K ABSOLVOVANIU PREDMETU ODBORNÁ PRAX 
(V RÁMCI ŠTUDIJNÉHO ODBORU MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY)


Pred nástupom na odbornú prax
je študent povinný:

1. Dôsledne sa oboznámiť so Zásadami absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici (v prílohe tejto stránky)  .

2. Vytlačiť si Výkaz o odbornej praxi (v prílohe tejto stránky) a vyplniť v ňom meno, priezvisko, študijný program a body 1 a 2.

3. Nechať si potvrdiť bod 3 prijímajúcou inštitúciou.

4. Výkaz o odbornej praxi s riadne vyplnenými bodmi 1, 2 a 3 predložiť poverenej osobe na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie (PhDr. Erik Pajtinka, PhD.), ktorá posúdi súlad odborného zamerania činnosti počas výkonu odbornej praxe so zameraním študijného odboru študenta. Odborná prax, ktorej náplň nie je v súlade so zameraním študijného odboru Medzinárodné vzťahy, nemôže byť uznaná na úrovni absolvovania predmetu Odborná prax v rámci študijného odboru MV na FPVaMV UMB!

5. Vyplniť a podpísať Dohodu o odbornej praxi (len v prípade, že to prijímajúca inštitúcia vyžaduje).

Po ukončení odbornej praxe je študent povinný:

1. Dať si prijímajúcou inštitúciou vyplniť a potvrdiť bod 5 Výkazu o odbornej praxi – časť potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe a dĺžku jej trvania.

2. Za účelom zápisu absolvovania odbornej praxe predložiť riadne vyplnený Výkaz o odbornej praxi so všetkými potrebnými náležitosťami poverenej osobe na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie (PhDr. Erik Pajtinka, PhD.).
Vyplnený Výkaz o odbornej praxi je za účelom zápisu absolvovania predmetu do AIS potrebné predložiť v tom semestri, v ktorom má študent predmet Odborná prax zapísaný! Ak teda študent absolvuje odbornú prax napr. už v zimnom semestri štvrtého ročníka a predmet Odborná prax má zapísaný až v letnom semestri piateho ročníka, Výkaz predloží až v letnom semestri piateho ročníka.

Zapisovanie absolvovania Odbornej praxe do AIS prebieha spravidla počas konzultačných hodín učiteľa, ktorý je zapisovaním poverený. Najneskorší termín, do kedy je možné Výkazy o odbornej praxi predložiť za účelom zapísania absolvovania Odbornej praxe do AIS stanoví a zverejní zodpovedný vyučujúci (za Katedru medzinárodných vzťahov a diplomacie PhDr. Erik Pajtinka PhD.). Stanovené termíny je potrebné bezpodmienečne dodržať! V prípade nedodržania termínu predloženia Výkazu o odbornej praxi zo strany študenta nemusí byť študentovi absolvovanie odbornej praxe v danom semestri uznané!

Osobitné podmienky absolvovania odbornej praxe vo vybraných inštitúciách

Na študentov, ktorí vykonávajú odbornú prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstve obrany SR a na Zastúpení Európskej komisie v SR sa pred nástupom na odbornú prax vzťahujú len povinnosti v bodoch 1. a 2.

Bližšie informácie: PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB