RSS RSS print

Aktivity realizované v rámci aktivity I.2 Bezpečnostné štúdiá

V dňoch 6. – 8. novembra 2017 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Sarajeva (BiH), kde sa uskutočnili stretnutia zástupcov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a predstaviteľov Fakulty politických vied Sarajevskej univerzity (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu). Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici na týchto stretnutiach zastupoval doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (prodekan pre vedu, výskum a rozvoj), doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. (vedúci katedry bezpečnostných štúdií) a Mgr. Dávid Kollár, PhD. (člen katedry bezpečnostných štúdií). Fakultu politických vied Sarajevskej univerzity na rokovaniach reprezentoval prof. dr. Šaćir Filandra (dekan fakulty), doc. dr. Sead Turčalo (prodekan pre vedu a výskum), doc. dr. Mirza Smajić (prodekan pre štúdium), doc. dr. Hamza Karčić (prodekan pre medzinárodnú spoluprácu), doc. dr. Emir Vajzović a prof. dr. Neruk Ćurak. 

Stretnutia boli orientované predovšetkým na rokovania súvisiace s predstavením konceptu realizácie pripravovaného spoločného študijného programu, vrátane riešenia praktických otázok naplnenia cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov. Zúčastnení sa dohodli na ďalšej spolupráci a osobných stretnutiach, výsledkom ktorých bude príprava a podpis Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu.

***

V dňoch 9. – 11. mája 2018 navštívili Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici zástupcovia zo spolupracujúcej fakulty v Sarajeve – dekan fakulty prof. dr. Šaćir Filandra, prodekan pre vedu a výskum doc. dr. Sead Turčalo, prodekan pre štúdium doc. dr. Mirza Smajić a doc. dr. Emir Vajzović. V záujme naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a dosiahnutia stanovených cieľov sa jednotlivé stretnutia orientovali na prezentáciu nových a inovatívnych metód, ktoré sú využívané v rámci vzdelávacích činností realizovaných v podmienkach Sarajevskej univerzity, a na stanovenie postupov realizácie spoločného študijného programu, na uskutočňovaní ktorého sa budú podieľať obidve fakulty. Zúčastnení v rámci rokovaní spresnili niektoré špecifiká realizácie spoločného študijného programu, ktoré budú súčasťou Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu.

=