RSS RSS print

Aktivita I.2 Bezpečnostné štúdiá

 

Názov aktivity:                                  I.2 Bezpečnostné štúdiá

Koordinátor aktivity:                         Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Odborní zamestnanci aktivity:           doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

                                                        doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

                                                        Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

 

 

Aktivita I.2 Bezpečnostné štúdiá je zameraná na zvýšenie kvality vysokoškolského štúdia prostredníctvom inovácie študijného programu bezpečnostné štúdiá v druhom stupni štúdia. Podstatou tejto inovácie je transformácia magisterského študijného programu bezpečnostné štúdiá, ktorý má Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov právo realizovať v anglickom jazyku, na spoločný študijný program (tzv. double degree program), ktorý bude realizovaný v spolupráci s Fakultou politických vied Sarajevskej univerzity (Bosna a Hercegovina).

                                                    

Gestorským pracoviskom zodpovedným za naplnenie cieľov projektu a realizáciu double degree programu je katedra bezpečnostných štúdií.

Základom úspešného naplnenia stanoveného cieľa projektu v tejto aktivite je existencia akreditovaných študijných programov bezpečnostné štúdiá a bezpečnostné a mierové štúdiá (v druhom stupni štúdia) na obidvoch partnerských vysokých školách. Veľmi dobrým východiskovým predpokladom realizácie double degree programu je, okrem iného, príbuzná obsahová štruktúra odporúčaného študijného plánu študijných programov realizovaných na spolupracujúcich pracoviskách. Navyše, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB vydala v roku 2015 v rámci projektu Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (OP Vzdelávanie) sériu učebníc v anglickom jazyku určených pre potreby transformácie magisterského študijného programu politológia, vďaka čomu bola vytvorená základňa študijných prameňov využiteľná pri realizácii double degree programov.