RSS RSS print

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici

 

číslo projektu:                                     002UMB-2/2016

doba riešenia:                                      2017 – 2019

inštitúcia, ktorá udelila podporu:          MŠVVaŠ SR

typ projektu:                                       nevýskumný/rozvojový projekt

fakulty UMB zapojené do projektu:       Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

                                                           Filozofická fakulta

                                                           Ekonomická fakulta

 

Cieľom projektu je tvorba nových a inovácia existujúcich študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytovaných v slovenskom alebo v cudzom jazyku. Podstata inovácie zahŕňa transformáciu existujúcich študijných programov na spoločné študijné programy v spolupráci so zahraničnými partnerskými inštitúciami, rozvoj existujúcich spoločných študijných programov prostredníctvom podpory zavedenia výučby zahraničných expertov alebo podporu medzinárodnej akreditácie študijných programov.

 

Projekt nadväzuje na Stratégiu internacionalizácie UMB a Dlhodobý zámer UMB na roky 2015 – 2020, v ktorom si univerzita dáva cieľ poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, tvorivým vedeckým bádaním prispievať k rozvoju vedy, vzdelanosti a poznania, podieľať sa na formovaní mravných a spoločensky zodpovedných osobností, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

 

Medzi očakávané prínosy patrí:

  • zvýšenie počtu záujemcov o štúdium na UMB
  • predpoklad lepšej uplatniteľnosti absolventov v ďalšom štúdiu a na trhu práce
  • posilnenie dôveryhodnosti UMB ako partnera v spoločných vzdelávacích projektoch
  • zvýšenie kvality vzdelávania na UMB
  • zintenzívnenie spolupráce s partnerskými inštitúciami
  • posilnenie pozície UMB v európskom vzdelávacom areáli
  • podpora pripravenosti domácich vysokoškolských učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí so zapájaním sa do medzinárodných akademických sietí
  • rozvoj vedeckovýskumných projektov, koordinovanie a harmonizácia publikačných zámerov
  • zatraktívnenie štúdia na UMB pre domácich a zahraničných uchádzačov o štúdium.

 

***

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici bude výsledkom realizácie projektu zvýšenie kvality vysokoškolského štúdia v študijných programoch politológia a bezpečnostné štúdiá.