RSS RSS print

Prihláška na rigorózne konanie

K prihláške je potrebné pripojiť overené kópie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške) a doklad o zaplatení poplatku stanoveného smernicou UMB o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v príslušnom akademickom roku. Absolventi vysokej školy v zahraničí pripoja overenú kópiu dokladu o jeho nostrifikácii.

Prihlášku na rigorózne konanie zasielajte na adresu: Mgr. Lucia Husenicová, PhD., tajomníčka rigoróznej komisie pre Bezpečnostné štúdiá, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Kuzmányho ul. č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Prílohy ku stránke: