RSS RSS print

Katedra bezpečnostných štúdií

KBŠ FPVaMV UMB
Kuzmányho 1,
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 1312
e-mail: fpvmvumb@umb.sk

Katedra bola založená na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici dňa 1. 6. 2007. Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR.

Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v odbore medzinárodné vzťahy a politológia systémom povinných a povinne voliteľných predmetov: Bezpečnostná politika – teoretické vymedzenie, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy v súčasnom svete. Osobitná pozornosť je venovaná aj problémom konfliktov súčasného sveta. Celý systém prednášok a seminárov je podporený vedecko-výskumnou činnosťou pedagogických pracovníkov a doktorandov.

Katedra už od začiatku svojho fungovania pracuje na špecifických projektoch súvisiacich s rozvojom bezpečnostnej vedy. Jedným z nich je príprava stretnutí v rámci cyklu každoročných medzinárodných konferencií „Bezpečnostné fórum", ktoré poskytuje priestor pre akademickú a odbornú verejnosť na diskusiu o súčasnom bezpečnostnom prostredí v SR i vo svete. Druhým z nich je vytvorenie Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nadväzujúceho Centra excelentnosti krízového riadenia, ktoré bude špeciálnym simulačným a prognostickým pracoviskom.

Rozširovanie rámca štúdia bezpečnosti je vďaka tomu, že dva existujúce študijné odbory Medzinárodné vzťahy a Politológia strácajú predpoklady pre prepojenie bezpečnosti s medzinárodnými vzťahmi, medzinárodným právom, politickými vedami, politickou geografiou, históriou a jazykovou prípravou. Tento backround umožnil formovať pedagogické a výskumné zámery katedry do podoby unikátneho pracoviska nielen v rámci SR ale aj v strednej Európe, pretože bezpečnostná problematika sa tu vyučuje a skúma v širšom kontexte, nielen ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj ako možná budúca transhraničná vedecká disciplína – bezpečnostná veda. Štruktúra vyučovania a výskumu je porovnateľná s významnými zahraničnými pracoviskami v tejto oblasti.

Profilácia absolventa, ktorý absolvoval cyklus kurzov z Katedry bezpečnostných štúdií bude formovaná ako schopnosť využívať teoretické poznatky plnohodnotným spôsobom v slovenských i zahraničných akademických kruhoch ale aj v zahraničných inštitúciách bezpečnostného typu, kde bude potrebné uplatniť teoretickú, riadiacu i organizátorskú činnosť.

Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Ing. Peter Smeriga PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Erika Srncová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Andrej Nosko, PhD
Funkcia: Zahraničný lektor
Zaradenie: Externý prednášajúci